Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

IM. ZBIGNIEWA KRUSZELNICKIEGO „WILKA”
W KIELCACH

Na rok szkolny 2018/2019

 

PODSTAWY PRAWNE

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz.1591 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r, w sprawie ramowych statutów   publicznego  przedszkola  oraz  publicznych   szkół  (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624

z późn. zm.).

 • Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  ramowych  planów nauczania

dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 703).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną   w   stopniu   umiarkowanym     lub    znacznym,    kształcenia    ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018, poz. 1675)

 

 

ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ

 

 1.       Szkoła Podstawowa nr 18 realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 2.       Doradztwo zawodowe jest realizowane:

l) w oddziałach przedszkolnych. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkoły podstawowej obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

3) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

4) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się klasą;

6) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci i  uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i innych.

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 

 1.       Doradztwo zawodowe na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach I-VIII oraz na zajęciach w oddziałach przedszkolnych realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
 2.       Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. VII-VIII prowadzi doradca zawodowy posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 1.       systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 2.       prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 3.       opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
 4.       wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;
 5.       koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 6.       realizacja zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 1.       Doradztwo zawodowe na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizują doradca zawodowy, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia.
 2.       Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować w szczególności z pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.

METODY I TECHNIKI PRACY

 

- zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu prowadzone z całymi zespołami (warsztaty, lekcje zawodoznawcze, treningi),

- udzielanie   informacji   w   zakresie    wyboru    kierunku    dalszego    kształcenia    zawodu

i planowania dalszej kariery zawodowej,

- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

- targi szkół ponadpodstawowych,

- organizowanie wycieczek do zakładów pracy i instytucji kształcących,

- organizacja spotkań zawodoznawczych,

- obserwacja zajęć praktycznych w szkołach ponadpodstawowych,

- prezentacje wizualne, filmy, gry komputerowe, prezentacje multimedialne,

- praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”,

- ankiety, kwestionariusze,

- spotkania informacyjne z rodzicami,

- zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów),

 

SOJUSZNICY I ZASOBY

Sojusznikami szkoły w realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są:

- pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy,

- pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego,

- pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP,

- organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji,

- przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Kielce,

 - rodzice,

- osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów itd.),

- absolwenci szkoły.

Zasoby:

- opracowany Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,

- wykwalifikowany doradca zawodowy,

- materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego w bibliotece,

- narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów,

- zasoby internetowe: zasoby KOWEZiU oraz ORE (filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje), zasoby Internetu z zakresu doradztwa zawodowego, programy komputerowe.

 

 

Więcej informacji na stronach: 

 

http://kuratorium.kielce.pl/pl/doradztwo-zawodowe/

https://doradztwo.ore.edu.pl/

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/profile-sp.pdf

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2018/12/plakat_rekrutac…

ZOUM Kielce