Świetlica

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ZBIGNIEWA KRUSZELNICKIEGO „WILKA” W KIELCACH

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
-   Statut Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach

Postanowienia ogólne

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – VIII rodziców pracujących zawodowo i samotnie wychowujących dzieci.
 • Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w skład, której wchodzi kierownik świetlicy i wychowawcy.
 • Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
 • Każdy uczeń przyjęty do świetlicy szkolnej przynosi wyprawkę świetlicową, którą stanowią materiały plastyczne niezbędne do właściwej organizacji pracy.
 • W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.
 • Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 • Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Cele świetlicy

 • Wszechstronny rozwój zainteresowań wychowanków.
 • Dbanie o bezpieczny i aktywny wypoczynek dzieci.
 • Rozwój cech psychomotorycznych uczniów.

Zadania świetlicy

Zadania opiekuńczo – wychowawcze:

 • Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych,          

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 • Współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych, wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie oddziaływań wychowawczych.
 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
 • Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 • Nawiązywanie do tradycji kultury narodowej poprzez udział wychowanków w apelach oraz uroczystościach okolicznościowych wynikających z pracy szkoły.

Zadania dydaktyczne:

 • Organizowanie zajęć dydaktycznych w zakresie: plastyki, techniki, literatury, matematyki, przyrody, wychowania zdrowotnego i sportu.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 • Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 • Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.45  do godz. 16.45.
 • Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 • Niekompletnie wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą przyjmowane.
 • Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
 • W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, jednak tylko w godzinach ich trwania i uczniowie czekający na dodatkowe zajęcia.
 • Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy.
 • Dzieci z oddziału przedszkolnego i  uczniowie klas I przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający o określonych godzinach zajęcia, zabierani są na nie przez nauczycieli,
  z którymi te zajęcia rozpoczynają. Po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej także tylko pod opieką swoich nauczycieli, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć.
 •  Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy.
 •  Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów komórkowych jest zabronione.
 •  Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy    świetlicy” układanego przez wychowawców na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
 • Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie
  z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem Ucznia zawartym w Statucie Szkoły.
 • Oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej.
 • Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 • Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 • odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun,
 • oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.
 • W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku kontaktu z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom – policji i umieszczone w Policyjnej Izbie Dziecka.
 • Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie.
 • W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 • Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
 •  Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
 • Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.
 • Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady postępowania wobec rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych zgłaszających się po odbiór dziecka w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

 • Nauczyciel, który podejrzewa, że po dziecko zgłosił się rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu/ środków odurzających, ma prawo odmówić wydania dziecka ze świetlicy szkolnej. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem takiej osobie.
 • Nauczyciel zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica/ opiekuna prawnego i pozostało pod opieką nauczyciela i niezwłocznie powiadamia o sytuacji  wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora.
 • Nauczyciel podejmuje próbę skontaktowania się z drugim rodzicem/opiekunem prawnym lub osobami pełnoletnimi wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka.
 • Jeżeli osoba nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu
  lub środków odurzających - musi to udowodnić ( poddać się dobrowolnie badaniu alkomatem przez policję, wezwaną uprzednio przez pracownika szkoły za zgodą dyrektora szkoły).
 • W przypadku agresywnego zachowania rodzica/opiekuna prawnego, nauczyciel natychmiast powiadamia policję.
 • Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły, a ponadto nie można skontaktować się z innym opiekunem dziecka, należy powiadomić odpowiednie instytucja uprawnione do opieki nad dzieckiem w ww. sytuacji (Pogotowie Opiekuńcze).
 • Nauczyciel sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia.

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 • Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 • zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
 • zgłaszania własnych propozycji zabaw,
 • korzystania z wyposażenia świetlicy,
 • pomocy przy odrabianiu lekcji,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy,
 • przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,
 • kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • pomagania młodszym kolegom,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • stosowania się do poleceń wychowawców,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach,
 • informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy.

Nagrody, wyróżnienia i kary

 • Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, drobny upominek, dyplom, list gratulacyjny.
 • Karą może być upomnienie, uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.

Współpraca z rodzicami

 • Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli
  z rodzicami.
 • Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad uczniami.
 • W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów, wsparcia jego umiejętności
  i zainteresowań.
 • Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.
 • Rodzice czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy

 • Wychowawca świetlicy prowadzi zajęcia w wymiarze 26 godzin tygodniowo według ustalonego grafiku pracy.
 • Zobowiązany jest do przestrzegania w pracy aktualnie obowiązujących przepisów BHP.
 • Odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 • Organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą tak, by uwzględniała ona potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci.
 • Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Systematycznie przygotowuje się do zajęć, dążąc do ich ciągłego uatrakcyjniania.
 • Odpowiada za powierzone mienie świetlicy, gromadzi pomoce i materiały potrzebne mu do pracy na zajęciach.
 • Prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.
 • Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.
 • Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas  o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
 • W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia się pielęgniarkę oraz rodziców.
 • Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
 • Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Dokumentacja pracy świetlicy

 • Dzienniki zajęć.
 • Roczny plan pracy świetlicy.
 • Miesięczne plany pracy świetlicy.
 • Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne.
 • Regulamin świetlicy szkolnej.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 • Strona internetowa świetlicy szkolnej.

Postanowienia końcowe

 • Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
 • Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy.
 • Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

 

 

 


 

Plan dnia w świetlicy szkolnej

6:45 – 8:00, zajęcia dowolne:

 • schodzenie się dzieci do świetlicy szkolnej i zabawy dowolne,
 • porządkowanie biblioteczki świetlicowej,
 • oglądanie i czytanie czasopism, (lektura własna),
 • odrabianie pracy domowej z pomocą nauczyciela,
 • dowolne gry i zabawy w grupie,
 • wykonywanie prac plastycznych na dowolne tematy,
 • poranna gimnastyka,
 • śniadanie.

8:00 – 10:55, zajęcia programowe:

 • zajęcia z wychowawcą świetlicy zgodnie z tematem tygodnia,
 • rozmowy lub pogadanki z dziećmi,
 • zabawy integracyjne,
 • konkursy, gry dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe przy muzyce,
 • zajęcia plastyczne,
 • czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy dla dzieci,
 • słuchanie i nauka piosenek,
 • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i boisku szkolnym.

10:55 – 13:00, obiad:

 • porządkowanie i wietrzenie sali świetlicowej,
 • przygotowanie się do obiadu (higiena osobista),
 • zabawy dowolne.

13:00 – 14:30, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zajęcia w grupach według zainteresowań dzieci, (przyrodnicze, matematyczne, językowe, sportowe, plastyczne, komputerowe),
 • odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela.

14:30 – 16:45, czas na gry i zabawy:

 • zabawy i gry rozwijające twórcze myślenie,
 • zabawy integrujące grupę,
 • spacery, zabawy na szkolnym placu zabaw,
 • zabawy relaksacyjne przy muzyce.

 

ZOUM Kielce