Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda

 

W szkole realizowany jest projekt "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Gmina Kielce uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 390 212,10 zł na realizację projektu pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, tj. Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 27.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:

· zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,

· zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego,

· zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,

· zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody

· oraz zajęcia pozaszkolne tj.: warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Nauczyciele po rekrutacji do Projektu uczestniczyć będą w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystywania narzędzi TIK w pracy z uczniem.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt TIK (m.in. tablety, laptopy i tablice multimedialne), programy multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku.

Pliki do pobrania:

ZOUM Kielce