Misja Szkoły

 

Misja Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”

w Kielcach

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Seneka

 

Nasza szkoła tworzy wspólnotę nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wszyscy dbamy o kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych w późniejszej edukacji i życiu zawodowym.

 

Naszym zadaniem jest:

 • wspieranie rodziny ucznia w procesie wychowania i nauczania,
 • ukierunkowanie pracy szkoły na rozwój ucznia,
 • promowanie takich wartości, jak: mądrość, tolerancja, empatia, szacunek do innych,
 • docenianie kreatywności uczniów i wspomaganie ich rozwoju,
 • umożliwienie spędzania wolnego czasu po lekcjach w sposób interesujący, (koła zainteresowań, zajęcia sportowe),
 • pomoc uczniom, mającym trudności w nauce,
 • podejmowanie ważnych decyzji na zasadzie partnerstwa, przy współudziale nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
 • prezentacje osiągnięć uczniów i podtrzymywanie kontaktów ze społecznością lokalną poprzez wspólne obchody rocznic i świąt.

 

Uczniowie!

 • Wspólnie z nauczycielami i rodzicami zadbajcie o własne wykształcenie.
 • Pamiętajcie, że warto się uczyć.
 • Starajcie się samodzielnie rozwiązywać problemy, wierzcie w swoje możliwości.
 • Bierzcie aktywny udział w zajęciach i wycieczkach edukacyjnych, które organizują nauczyciele.
 • W życiu codziennym stosujcie zasady kulturalnego zachowania.
 • Okazujcie szacunek koleżankom, kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 • Nawiązujcie przyjacielskie relacje z rówieśnikami.
 • Współpracujcie ze sobą, bo razem można więcej.
 • Zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Szanujcie tradycje swojej rodziny, szkoły i kraju.

 

Nauczyciele!

 • Starajcie się skutecznie przygotować uczniów do kolejnych etapów edukacji, a w rezultacie do dorosłego życia.
 • Uwzględniajcie indywidualne możliwości, potrzeby i zainteresowania uczniów.
 • Wskażcie dzieciom drogę do świadomego uczenia się i kreatywności.
 • Motywujcie uczniów do nauki, budujcie ich aspiracje edukacyjne.
 • Wpajajcie uczniom wartości moralne i kulturę zachowania.
 • Dbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 • Stwarzajcie atmosferę przyjaźni i tolerancji w szkole.
 • Współpracujcie z rodzicami i z innymi nauczycielami.
 • Wspomagajcie rodziców w wychowaniu ich dzieci.
 • Analizujcie wyniki swojej pracy i doskonalcie swój warsztat.
 • Promujcie talenty uczniów i pracę szkoły w środowisku.
 • Dbajcie o podnoszenie swoich kompetencji.

 

Rodzice!

 • Wzmacniajcie mocne i słabe strony swoich dzieci.
 • Wspierajcie swoje dzieci, pomagajcie im pokonywać trudności.
 • Rozbudzajcie u dzieci motywację do nauki.
 • Wspólnie z dziećmi spędzajcie czas, aby rozwijać ich zainteresowania.
 • Dbajcie o zdrowie dzieci oraz o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.
 • Uczcie dzieci właściwego zachowania, wzajemnego szacunku, patriotyzmu.
 • Bądźcie partnerami szkoły przy podejmowaniu działań wychowawczych.
 • Wspierajcie nauczycieli w dążeniach edukacyjnych.
 • Korzystajcie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez szkołę.
 • Aktywnie współorganizujcie uroczystości i wycieczki szkolne.
 • Starajcie się promować szkołę w środowisku.

 

 

Priorytety naszej Szkoły

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, wyrównywanie ich szans edukacyjnych
 2. Przygotowanie uczniów do wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 3. Wykorzystywanie multimediów i publikacji książkowych do zdobywania wiedzy i wyszukiwania potrzebnych informacji.
 4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, rozbudzanie ich aspiracji edukacyjnych.
 5. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Promowanie w życiu codziennym wartości – mądrości, kreatywności, patriotyzmu, tolerancji, empatii, szacunku dla innych, współpracy, zdrowego stylu życia.
 7. Wpajanie uczniom norm i zasad społecznie akceptowanego zachowania.
 8. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły (przeciwdziałanie przejawom agresji, demoralizacji, uzależnieniom).
 9. Wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci.
 10. Integrowanie się z lokalną społecznością.

 

 

Wizerunek absolwenta naszej Szkoły

 

Absolwent naszej Szkoły:

 • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe, umie wykorzystywać zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności do rozwiązywania problemów w codziennym życiu,
 • potrafi samodzielnie uczyć się, realizując swoje marzenia i potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania,
 • jest odpowiedzialny i wywiązuje się z podjętych zobowiązań,
 • ma poczucie własnej wartości, dąży do realizacji swoich aspiracji,
 • odczuwa więź z rodziną, szkołą, tradycją regionalną, narodową,
 • godnie reprezentuje dobre imię szkoły,
 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,
 • zna i stosuje zasady życia społecznego oraz normy kulturalnego zachowania,
 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny, umie współpracować w grupie,
 • rozumie sens prowadzenia zdrowego trybu życia, preferuje ekologiczny sposób odżywiania się, dbając o swój rozwój fizyczny i umysłowy.

 

ZOUM Kielce